4η συνάντηση κατηχητών καί βοηθών της Ι. Μ. Φωκίδος

Ἀριθμ. Πρωτ. 506                                                                                      Ἐν Ἀμφίσσῃ τ 25/9/ 2017ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός:
Τούς Κατηχητές ἱερεῖς καί λαϊκούς
τῆς καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 Αἰδεσιμώτατοι καί ἀγαπητοί ἐν Κυρίω ἀδελφοί καί ἀδελφαί

Διά τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Σημειώματός μας, καλεῖσθε ὅπως συμμετέχετε στήν 4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ καί ΒΟΗΘΩΝ τῆς καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού θά πραγματοποιηθεῑ σέ δύο τόπους:

Α. Γιά τίς  Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Άμφίσσης και Καστελλίων ἡ συνάντηση κατηχητῶν θά πραγματοποιηθεί στην Άμφισσα το Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥρα 11:00–13:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Β. Γιά τίς  Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Έρατεινῆς και Εὐπαλίου-Ποτιδανείας ἡ συνάντηση θά πραγματοποιηθεῖ στην Ερατεινή τό Σάββατο 14 Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥρα 11:00–13:00 στό γραφείο το Ιερού Ναού Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἐρατεινῆς.

 Ἀδελφοἰ μου ἡ συμμετοχή σας κρίνετε ἀπαραίτητη καί ἀναγκαία γιά τήν πνευματική προκοπή τῶν νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
  
  
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ὁ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  
Ὁ ΦΩΚΙΔΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ