Πασχαλινή Εγκύκλιος 2021 του Σεβ. Ποιμενάρχου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

 

Ἀριθ. Πρωτ. 203 / ’Αριθ. ’Εγκ. 24                                Ἐν  Ἀμφίσσῃ τῇ 19ῃ Ἀπριλίου 2021

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ    

Πρός

Τόν Ἱερὸ Κλῆρο, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες, τούς ἐντίμους Ἄρχοντες καὶ

τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί παιδιά μου,

Πάσχα Κυρίου σήμερα. Ἡ ἡμέρα τῆς ἔνδοξης Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας. Τό θαυμαστό γεγονός πού συνιστᾶ τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πίστεώς μας. Ἡ κορυφαία ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας πού κάνει τούς πιστούς, νά λάμπουν ἀπό φῶς καί χαρά.

Πάσχα, λέξη ἑβραϊκή, σημαίνει διάβαση. Καί ἡ ἑορτή τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα ὑπενθύμιζε στους Ἰσραηλίτες τή θαυμαστή διάβαση τοῦ περιουσίου λαοῦ ἀπό τή γῆ τῆς δουλείας, τήν Αἴγυπτο, στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τή Χαναάν.

Τό Πάσχα τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ ἀποτελεῖ τύπο καί προεικόνιση τοῦ δικοῦ μας χριστιανικοῦ Πάσχα. Καί ἡ αἰσθητή ἐκείνη διάβαση τῶν Ἰσραηλιτῶν διαμέσου τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας προετύπωνε τή δική μας νοητή διάβαση τῶν χριστιανῶν, ἀπό τόν θάνατο στη ζωή καί ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.

Ὁ Μωϋσῆς ἐλευθέρωσε τούς Ἰσραηλίτες ἀπό τή δουλεία τῶν Αἰγυπτίων καί τούς ὁδήγησε στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Καί ὁ Χριστός μας, ὁ Υἱός καί λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐλευθέρωσε κι ἐμᾶς, τόν νέον ἰσραήλ, ἀπό τόν ζυγό τῆς ἁμαρτίας, τή φθορά καί τόν θάνατο καί μᾶς ὁδήγησε στήν Ἐκκλησία Του μᾶς χάρισε, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο,  «την ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 8,21), ὅπως ψάλλουμε τήν πανέορτη νύχτα τοῦ Πάσχα. Ὁ Χριστός καί Θεός μας μᾶς πέρασε ἀπό τόν θάνατο στη ζωή κι ἀπό τή γῆ στον οὐρανό. «Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν…»

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό ἀληθινό καί αἰώνιο Πάσχα ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν. Ὁ σταυρωθείς καί ἀναστάς Κύριος εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν Ἀμνός τοῦ Θεοῦ, «το Πάσχα ἡμῶν», ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Κορ. 5, 7). Ἐκεῖνος σταυρώθηκε καί ἔχυσε τό αἶμα Του πάνω στόν σταυρό γιά νά λυτρώσει τόν κόσμο ἀπό τήν ἁμαρτία. Διά τοῦ Πάθους Του οἱ ἄνθρωποι θεραπευθήκαμε ἀπό τά πάθη μας. Καί διά τῆς Ἀναστάσεώς Του χαρίζει σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ζωή. Τό ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Κυρίου μας συνεχίζεται διά τῆς Ἐκκλησίας Του προεκτείνεται μέσα στον χρόνο καί τήν ἱστορία. Κάθε φορά καί ὅπου τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, Ἐ κ ε ῖ ν ο ς θυσιάζεται ἀναιμάκτως «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας». Ἐ κ ε ῖ ν ο ς προσφέρεται καί γίνεται ἡ ἀληθινή «βρῶσις» καί ἡ ἀληθινή «πόσις» τῶν πιστῶν (Ἰω. 6,55). Τό Δεῖπνο τῆς Εὐχαριστίας εἶναι τό αἰώνιο πασχάλιο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἑορτάζουμε σήμερα οἱ πιστοί, τό Πάσχα τοῦ Κυρίου μας. Αὐτό σημαίνει ὅτι βιώνουμε τό Πάσχα καί ὡς ἕνα προσωπικό γεγονός τή δική μας διάβαση ἀπό τήν πνευματική δουλεία στήν πνευματική ἐλευθερία τήν ἀπεξάρτησή μας ἀπό τήν κυριαρχία τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν καί την ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας πού χαρίζει στά τέκνα Του ὁ Θεός τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν κατάσταση τῆς πνευματικῆς νεκρότητας καί τή ζωοποίησή μας διά τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό συντελεῖται μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ζωντανό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό καί μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία μποροῦμε νά γίνουμε μέτοχοι τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ.

              Στήν Ἐκκλησία μέ τό βάπτισμά μας πραγματοποιεῖται ἡ ἀναγέννησή μας.

              Στήν Ἐκκλησία γινόμαστε κοινωνοί τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος.

              Στήν Ἐκκλησία μετέχουμε στήν κοινωνία τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.

              Στήν Ἐκκλησία, μ’ ἕνα λόγο, ἐξαγιάζεται καί μεταμορφώνεται διά τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ ὁλόκληρη  ἡ ζωή μας.

              Στήν Ἐκκλησία ἡ κάθε ὥρα καί ἡ κάθε στιγμή τῆς ἐπίγειας ζωής μας γίνεται ἕνα ἀληθινό πάσχα, ἕνα πέρασμα «ἐκ τοῦ θανάτου πρός την ζωήν καί ἐκ τῆς γῆς πρός τόν οὐρανόν».

              Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί παιδιά μου,

Ἡ διάπυρη εὐχή πού ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπός σας ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς του ἀπευθύνει σέ ὅλους σας, εἶναι τό ἐφετινό Πάσχα τοῦ Κυρίου μας νά γίνει μιά πραγματική διάβαση, πέρασμα ὅλων μας

ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας στήν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ

ἀπό τά σκοτάδια τῆς πλάνης, τῆς ἀβεβαιότητας καί τῆς σύγχυσης στό ὑπερούσιο φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί

ἀπό τή θανατερή αἰχμαλωσία στά φθαρτά καί τά γήινα στήν εὐφρόσυνη μέθεξη τῆς ὄντως ζωῆς, πού ἀναβλύζει ἀπό τόν τάφο τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ καί ἀπαλλαγμένα ἀπό τήν λαίλαπα τῆς πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ, πού βασανίζει ὅλους μας καί τόν κόσμον ὀλόκληρον.

 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η !


Μετά θερμῶν εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ,

  Μητροπολίτης σας

     Φωκίδος   Θ ε ό κ τ ι σ τ ο ς