Μητροπολιτικός Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αμφίσσης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ      ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(ΚΤΗΜΑΤΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ )  

 

Το Εκκλησιαστικό ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» που εδρεύει στην Άμφισσα και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένως δυνάμει :

1) Του υπ' αριθμ. 5643-2022/84/10-01-2023 Κανονισμού «Περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος»  (ΦΕΚ Β/ 1103/28-2-2023)

2) Του υπ' αριθμ. 8/1979  Κανονισμού Της  Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών»,

3) Των διατάξεων  του Ν. 590/1977,

και κατόπιν  Των  με αριθμό 4/5-9-2022  Πρακτικών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου τής Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας περί εγκρίσεως της με αριθμ. 18/24-04-2022 αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», ότι εκθέτει σε δημόσιο  πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κάτωθι οκτώ (8)  κτημάτων και ενός καταστήματος (κομμωτηρίου)  με  τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

1) ΚΑΕΚ  480090632128/0/0 – τ.μ. 1112 – ελαιόκτημα – θέση ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ -  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ

2) ΚΑΕΚ 480090634002/0/0 – τ.μ. 2.200 – ελαιόκτημα- θέση ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ –  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑΣ ΚΟΡΜΠΑ

3) ΚΑΕΚ 480091613027/0/0 – τ.μ. 7.350 – ελαιόκτημα – θέση ΞΗΡΟΚΑΜΙΝΟΣ -  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ

4)  ΚΑΕΚ 480091403016/0/0 – τ.μ. 6.702- ελαιόκτημα – θέση ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ -  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ

5) ΚΑΕΚ 480090817014/0/0 – τ.μ. 1.064-ελαιόκτημα – θέση ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ + ΚΑΕΚ  480090817174/0/0 –τ.μ. 568- ελαιόκτημα- θέση ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ + ΚΑΕΚ  480090817874/0/0 - τ.μ. 5.321- ελαιόκτημα- θέση ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ +  ΚΑΕΚ 480090817914/0/0 - τ.μ. 325- ελαιόκτημα- θέση ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ = ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗ (ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΤΗΜΑ) .

6) ΚΑΕΚ 480091404142/0/0 – τ.μ. 6.692 – ελαιόκτημα – θέση ΜΕΛΙΣΣΙ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

7) ΚΑΕΚ 480091718251/0/0 – τ.μ. 8.975 – ελαιόκτημα – θέση ΚΑΜΙΝΟΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΔΩΝΗ

8) ΚΑΕΚ 480091404090/0/0 – τ.μ. 19.890 – ελαιόκτημα – θέση ΜΕΓΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ή ΣΤΑΜΑΤΑΡΑ –  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΦΡΕΝΤΖΑΛΑ

9) ΚΑΕΚ   480090350514/0/0  -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – Τ.Μ. 49- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ Ή ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

2.  Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί στην Άμφισσα και στα Γραφεία του Ιερού  Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»   στις 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέραν Κυριακήν  και από ώρα 12.30 μ.μ.   έως 13.30 μ.μ.    ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής (αποτελουμένης εκ του Προέδρου και του Ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  και της Νομικού Συμβούλου του  Ιερού Ναού) , χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να παρίστανται - αυτοπροσώπως ή διά ειδικώς εξουσιοδοτούμενου προς τούτο προσώπου- όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει προσφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται προς την Επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας από την ώρα 11.00η  πρωινή  έως την ώρα 12.00η μεσημβρινή..Μετά το πέρας της 12ης ώρας προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

3.  Το τίμημα εκκινήσεως του διαγωνισμού για κάθε ακίνητο καθορίζεται ως εξής:

Για το υπό στοιχείον  1ον  ακίνητον στο ποσόν των 200  ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  2ον  ακίνητον στο ποσόν των  1.220  ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  3ον  ακίνητον στο ποσόν των 1.150  ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  4ον  ακίνητον στο ποσόν των 370 ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  5ον  ακίνητον στο ποσόν των 1.200  ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  6ον  ακίνητον στο ποσόν των 1.120 ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  7ον  ακίνητον στο ποσόν των 1.500 ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  8ον  ακίνητον στο ποσόν των 3.300 ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  9ον  ακίνητον στο ποσόν των 350 ευρώ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%..

4. Η καταβολή του ετησίου  μισθώματος θα προκαταβάλλεται και θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μισθωτικού μηνός Ιανουαρίου και η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα γίνεται εντός τριημέρου από την έναρξη εκάστου μισθωτικού μηνός. 

5. Το μίσθωμα θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστου Κληροδοτήματος, και ο Ιερός Ναός θα εκδίδει το σχετικό γραμμάτιο εισπράξεως και ο μισθωτής θα λαμβάνει το σχετικό αντίγραφο.  Τυχόν καθυστέρηση  στην καταβολή του μισθώματος θα  επιφέρει  την   έκπτωσιν  του μισθωτού,   διαλυομένης    της    μισθώσεως,    μηδενός    έχοντος  δικαιώματος τούτου επί του  μισθίου.

6. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται δι’ αξιοχρέου εγγυητού ή εγγυητικής επιστολής τραπέζης να εγγυηθή την καταβολήν τού τιμήματος , για να γίνει δεκτός για την υπογραφήν της συμβάσεως. Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ως εγγυητής, όποιος , κατά την κρίση της Επιτροπής δεν είναι φερέγγυος, όποιος ευρίσκεται σε δικαστικούς αγώνες με τον Ιερό Ναό ή την Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας , για οιαδήποτε αιτία  ή και άλλους Ιερούς Ναούς ή εν γένει εκκλησιαστικούς οργανισμούς,  όποιος  οφείλει σε αυτούς από οιαδήποτε αιτία , όποιος έχει καταδιώξει τον  Ιερό  Ναό ενώπιον οιασδήποτε δημοσίας αρχής ή φορέως για οιαδήποτε αιτία και εν γένει όποιος έχει διαφορές οιουδήποτε είδους με τον Ιερό Ναό. Ο εγγυητής είναι αλληλεγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος  μαζί με το μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις αυτού, στερούμενος του δικαιώματος και ευεργετήματος της διζήσεως και της διαιρέσεως.

7. Η σύμβαση της μισθώσεως θα υπογραφή εντός 48 ωρών από της εγκρίσεως των πρακτικών παρά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος.

8. Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότου και του εγγυητού αυτού, να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, καλούνται αυθημερόν, τηλεφωνικώς, όπως προσελθωσι και υπογράψωσι εντός 24 ωρών, παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ενεργείται οίκοθεν εις βάρος αυτού αναπλειστηριασμός.

9. Τα αγροτικά μίσθια θα χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση –επιτρεπόμενη εκ του Νόμου- , απαγορευομένης απολύτως κάθε μετατροπής της χρήσεως των μισθίων , της υπεκμίσθωσης καθώς της παραχώρησης της χρήσεως σε τρίτους, μερικά ή ολικά με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Ιερό Ναό η ύπαρξη άλλων ατόμων εντός των μισθίων θα λύεται αυτομάτως η μίσθωση άνευ δικαιώματος αποζημιώσεως του μισθωτού, ενώ το κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κομμωτήριο, απαγορευομένης απολύτως κάθε μετατροπής της χρήσεως του  μισθίου , της υπεκμίσθωσης καθώς της παραχώρησης της χρήσεως σε τρίτους, μερικά ή ολικά με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.

10. Άμα τη λήξει της μισθώσεως ο μισθωτής οφείλει, να παραδώσει, άνευ αναβολής το μίσθιο, αμείωτο, εν άρίστει καταστάσει και ελεύθερο κατοχής ή νομής παρά τρίτου, εις το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού, υποχρεούμενος μετά του εγγυητού αυτού, παραιτούμενος από τούδε της ενστάσεως, δια πάσαν επί πλέον ημέραν κατοχής ή νομής των μισθίων παρ' αυτού, εις πληρωμήν  ποινικής ρήτρας αποζημιώσεως προς τον Ιερό Ναό ίσην προς το 1/10 (έν δέκατον) του όλου μισθώματος, άνευ τινός δικαιώματος προσφυγής εις τα δικαστήρια, διά την αιτίαν ταύτην. Η πλέον της εβδομάδος από της λήξεως της μισθώσεως άρνηση η αποφυγή της παραδόσεως των μισθίων ελευθέρων, προκαλεί την αμεσον εξωσιν του μισθωτού από το μίσθιο, τού μισθωτού παραιτουμένου του δικαιώματος προσφυγής εις τα δικαστήρια κατά της εξώσεως.

11. Ο Ιερός Ναός  δεν ευθύνεται διά την πραγματικήν κατάστασιν, εις ην ευρίσκεται το μίσθιο, μη υποχρεωμένος εκ τούτου ή θεομηνίας ή άλλης αιτίας εις την επιστροφήν η μείωσιν τού μισθώματος ή λύσιν της μισθώσεως , ως επίσης ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν εποιήσατο χρήσιν των μισθίων άνευ υπαιτιότητος του  Ιερού Ναού. Επίσης, ο Ιερός Ναός δεν φέρει καμμία ευθύνη για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων  απαραίτητων αδειών από δημόσιες αρχές, για την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος ως κομμωτηρίου.

12. 0 μισθωτής υποχρεούται να συντηρεί το μίσθιο, να διορθώνει τυχόν ζημίες αυτού από οιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, να διατηρεί αυτό σε καλή κατάσταση, να διατηρεί την κατοχή του και τα όριά του και να διασφαλίζει αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές. Πάσα ζημία θα επιβαρύνει τον ίδιον και δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου.

13.  Όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις και προσθήκες ή αλλαγές που τυχόν θα γίνουν εντός του μισθίου, θα γίνονται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Ιερού Ναού  και μετά το πέρας της μισθώσεως, θα ανήκουν στον Ιερό Ναό  και δεν θα έχει δικαίωμα ο μισθωτής να αφαιρέσει ο,τιδήποτε.

14.  Ο  Ιερός Ναός επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα, να μη δεχθεί στην δημοπρασία, πρόσωπον, το οποίον κατά την κρίση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δεν συγκεντρώνει στοιχεία εκπληρώσεως των όρων της παρούσης και αν τούτο αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης, να μην κατακυρώσει την δημοπρασίαν επ' ονόματι του, δικαιούμενου  του Ιερού Ναού  , κατ' απόλυτον κρίσιν του, να έπαναλάβει η να κατακυρώσει  τη δημοπρασία εις οιονδήποτε των διαγωνιζομένων, λαμβάνοντας υπ' όψιν όχι μόνον την τελική τιμή προσφοράς , αλλά και όλους τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι υπαγορεύουν να προτιμηθεί η  προσφορά η πληρούσα τα στοιχεία ταύτα, χωρίς να προκύψει δικαίωμα προτιμήσεως αποζημιώσεως εις τους μετάσχοντας εις αυτήν.

15.  Η  χρονική διάρκεια της μισθώσεως για μεν τα αγροτικά ακίνητα θα είναι για τέσσερα (4)  έτη, ενώ για το κατάστημα (κομμωτήριο) θα είναι για πέντε (5) έτη. Μετά το πέρας της τετραετίας ή πενταετίας δύναται ο μισθωτής  να ζητήσει  παράταση και ο Ιερός Ναός θα αποφασίζει για την χορήγηση της παράτασης αυτής με προσαύξηση τουλάχιστον 1% και με έγκριση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδος.

16. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κατανάλωσης νερού, τελών καθαριότητας, και της αναλογίας του χαρτοσήμου, τα οποία θα καταβάλει απευθείας ο μισθωτής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και εταιρίες παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή των δημοσίων ή δημοτικών φόρων ή τελών επιβεβλημένων ή επιβληθησομένων σε σχέση προς το μίσθιο. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται, για όλο το χρονικό διάστημα της μισθώσεως να καταβάλει το κατ’ αναλογίαν ποσοστόν , το καθοριζόμενον παρά του Ιερού Ναού, επί των αφορώντων το μίσθιο, πυρασφαλίστρων, ως και σε περίπτωση αυτασφαλίσεως του ακινήτου παρά του  Ιερού Ναού, την αυτήν αναλογίαν. 

17. Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που είναι σήμερα και έχει την ευθύνη ο ίδιος να διενεργήσει με δικές του δαπάνες τυχόν απαιτούμενες επισκευές, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό για τις δαπάνες που τυχόν θα πραγματοποιήσει, οι δε οποιεσδήποτε δαπάνες του θα παραμείνουν μετά την αποχώρησή του προς όφελος του μισθίου χωρίς αυτονόητα δικαίωμα αποζημίωσης. 

18. Η μίσθωση σε καμία, περίπτωση δεν παρατείνεται προφορικά. Παράταση της μπορεί, να συμφωνηθεί μόνο με έγγραφο και μόνο με τους όρους που θα αναφέρονται σε αυτό. Αν ο  Ιερός Ναός  εισπράξει χρήματα από τον μισθωτή μετά τη λήξη της μισθώσεως και τη μη απόδοση του μισθίου, αυτό δεν έχει την έννοια σιωπηρής παράτασης ή αναμίσθωση, αλλά θεωρείται ως είσπραξη αποζημιώσεως χρήσεως για τη μη έγκαιρη απόδοση του μισθίου.

19. Όποιος συμμετάσχει στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται.

20. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή κατά την ημέρα της δημοπρασίας, σχετικό γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τραπέζης ή μετρητά τριακόσια πενήντα  (350)  ευρώ, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η κατάθεση αυτού του ποσού αποτελεί απόδειξη, του ότι ο καταθέσας έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως της μισθώσεως, ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι εξέτασε το μίσθιο και βρήκε αυτό της απόλυτης αρεσκείας του. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το -κατά τα ως άνω -κατατεθέν ποσό, στους μεν τους λοιπούς πλειοδότες επιστρέφεται αμέσως, για δε τον τελευταίο πλειοδότη, το ως άνω ποσόν θα παραμείνει κατατεθειμένο μέχρι της λήξεως  της μισθώσεως, συμψηφιζομένη με την τελευταία δόση του τελευταίου μισθωτικού έτους.

21.  Με την εγγυητική επιστολή, το Πιστωτικό Ίδρυμα θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του καθορισμένου ποσού, άνευ δικαιώματος να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή) προς τον Ιερό Ναό , δια μόνης της δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου του για την κατάπτωση της εγγυήσεως.

22. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, το δικαιούχο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται, το καλυπτόμενο δια της εγγυήσεως ποσό, την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού και τους όρους ότι: καλύπτει εκείνον, ο οποίος θα κάνει χρήση της δια καταθέσεως της προς την Επιτροπή του διαγωνισμού ασχέτως ονομαστικού προσδιορισμού, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διηζήσεως, το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών κατόπιν απλής ειδοποιήσεως δια εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου.

23. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του τελευταίου πλειοδότη προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, ως επίσης και σε περίπτωση μη υπογραφής του πρακτικού της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης εκπίπτει των εκ της δημοπρασίας δικαιωμάτων του, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος και για λογαριασμό αυτού, καταπίπτει δε υπέρ του εκμισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως.

24. Επιτρέπεται η συμμετοχή με πληρεξούσιο στην δημοπρασία, όμως ο πληρεξούσιος οφείλει να δηλώσει ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου και να προσαγάγει το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο η σχετική επιστολή, δυνάμει της όποιας του ανατέθηκε η εντολή ή η πληρεξουσιότητα, βεβαιούμενης της γνησιότητος της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική ή άλλη αρχή. Σε περίπτωση παραλείψεως αυτών θεωρείται ότι αυτός πλειοδοτεί για τον εαυτό του.

25. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά ποσό ίσο προς 2% τουλάχιστον της τιμής εκκινήσεως και η πρώτη προσφορά επίσης κατά ποσοστό 2% ανώτερη της τιμής εκκινήσεως.

26. Προσφορά για λογαριασμό άλλου προσώπου δεν αποκλείεται, αρκεί να παραδίδεται από τον εμφανιζόμενο, πλην της εγγυητικής επιστολής, και σχετικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής, κατά την κατάθεση της προσφοράς, ειδάλλως θεωρείται αμάχητα ο συμμετέχων ως πλειοδότης και ατομικώς για τον εαυτόν του. Για τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρίες το πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της εταιρίας.

27. Ο διαγωνισμός διεξάγεται και περατώνεται χωρίς διακοπή εντός του καθοριζομένου από την διακήρυξη χρόνου. Για την διενέργεια του συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά την λήξη του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη, υπογράφεται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο πλειοδότη. Παράταση του καθορισμένου χρόνου λήξεως του διαγωνισμού επιτρέπεται εφ' όσον συνεχίζονται οι προσφορές. Κατόπιν λήξεως του διαγωνισμού καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

28. Η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας,  μετά το τέλος της συντάσσει έκθεση, δια της οποίας εκφέρει την γνώμη της για το σύμφορον ή όχι της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει την κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας και συντάσσει πρακτικό που περιέχει τα ονόματα των προσφερόντων και τα αντίστοιχα προσφερόμενα ποσά.

29. Ο τελευταίος πλειοδότης ή ο μοναδικός προσφέρων υποχρεούται, όπως μετά το πέρας της δημοπρασίας δηλώσει την ακριβή χρήση των μισθίων, η οποία τον δεσμεύει και σημειώνεται στο πρακτικό της δημοπρασίας.

30. Η έγκριση ή ακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού, κατά την απόλυτη κρίση αυτών. Μετά την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας και την γνωστοποίηση αυτής στον τελευταίο πλειοδότη ή τον μοναδικό προσφέροντα συντάσσεται το συμφωνητικό μισθώσεως.

31. Η μίσθωση ολοκληρώνεται μόνον μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μόνον μετά από αυτήν   ο   μισθωτής   παραλαμβάνει   στη    χρήση   αυτού   το   μίσθιο. Ο  Ιερός Ναός  δεν   υποχρεούται   να εγκαταστήσει στα μίσθια τον μισθωτή.

32. Τα πάσης φύσεως έξοδα της δημοπρασίας (π.χ. δημοσιεύσεις στις εφημερίδες κλπ) βαρύνουν τον πλειοδότη.

33. Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίζει, κατ’  ελεύθερη κρίση, το διοικούν το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο όργανο, το οποίο περαιτέρω υποβάλλει προς τελική έγκριση το σχετικό πρακτικό-απόφαση στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδας ή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας, κατά περίπτωση.

34.  Σε κάθε δε περίπτωση η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος μπορεί να γίνει εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ  (48) ωρών  από την διενέργεια του διαγωνισμού.

35. Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού εντός ενός μήνα ή δεν συνταχτεί το μισθωτήριο συμφωνητικό  ή αρνηθεί να υπογράψει το μισθωτήριο συμφωνητικό ή να καταβάλει τα έξοδα ή το τίμημα, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού  λόγω ποινικής ρήτρας, το δε ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου να επιδιώξει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας. Επίσης, το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο έχει δικαίωμα να του αποκλείσει τη συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

36. Κατά την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου, αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, μπορεί να κληθεί ο δεύτερος πλειοδότης εάν θέλει, με την τιμή της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου για κατάπτωση της εγγυήσεως της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αναλλοίωτα.

37. Ο κατά τα ως άνω επαναληπτικός διαγωνισμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη διενεργείται εντός τουλάχιστον τριάντα  (30) ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού, και στην περίπτωση της αρνήσεως υπογραφής του πρακτικού διενεργείας αυτού ή από της λήξεως της προθεσμίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

38. Κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν δικαιούται να λάβει μέρος ο τελευταίος πλειοδότης σε βάρος του οποίου γίνεται η επαναδημοπρατηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού διαγωνισμού.

39. Ως τιμή εκκίνησης στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται η ίδια της προηγουμένης δημοπρασίας.

40. Σε περίπτωση αγόνου δημοπρασίας θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός, στις 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέραν Κυριακήν  και από ώρα 12.30 μ.μ.   έως 13.30 μ.μ. , κατά την ίδια διαδικασία του αρχικού διαγωνισμού με μειωμένη κατά 10% της τιμή της πρώτης προσφοράς.  

41. Σε περίπτωση, που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί άγονος, δια αποφάσεως του διοικούντος το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο οργάνου μπορεί να αποφασιστεί η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ακόμη και με διαφορετικούς πλέον όρους και με μείωση της τιμής κατά 10% επί της τιμής του αρχικού διαγωνισμού.

42. Η δημοπρασία ακυρώνεται αμέσως χωρίς την παραμικρή ζημία για τον Ιερό Ναό και επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως στις εξής περιπτώσεις: α) όταν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης, β) όταν ματαιωθεί ελλείψει επιτροπής, γ) όταν το αποτέλεσμα αυτής κρίνεται μη ικανοποιητικό από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο δ) εάν με το πέρας της δημοπρασίας ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ε) εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει στην σύναψη του μισθωτηρίου συμφωνητικού και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης, στ) εάν ζητήσει μεταβολή έστω και ενός εκάστου όρου αυτών που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην συγγραφή υποχρεώσεων και ιδίως ως προς τους όρους μίσθωσης του ακίνητου, ζ) εάν δεν χορηγήσει την εγγύηση, η) όταν την κρίνει ακυρωτέα ως ασύμφορη το Μ.Σ. ή ο Μητροπολίτης, θ) εάν προκύψει ότι ο υπερθεματιστής προέρχεται από χώρο που μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει ζημία στην Εκκλησία ή θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο για την προπαγάνδα ή για προσηλυτισμό ή ακόμη και την ανέγερση τόπων λατρείας αλλού δόγματος ή θρησκείας και ι) όταν προκύψει παράβαση των ουσιωδών τύπων και των όρων της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

43. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων της παρούσης, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Άμφισσας. Όλοι οι όροι της παρούσης διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ως και αυτού του όρκου.

44. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη.

45. Όσοι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή αντίγραφο της διακήρυξης, θα απευθύνονται στα γραφεία του Ιερού Ναού.

46. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί: περίληψη αυτής σε μια τοπική εφημερίδα της Άμφισσας και το σώμα αυτής προ της ημερομηνίας διενεργείας του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας.

Άμφισσα 31 Αυγούστου   2023

Για το Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο του Ιερού Ναού

Άρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης -  Προϊστάμενος του Ιερού  Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» Άμφισσας.  

 

 

 

 

Μητροπολιτικός Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αμφίσσης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ      ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Το Εκκλησιαστικό ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» που εδρεύει στην Άμφισσα και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένως δυνάμει :

1) Του υπ' αριθμ. 5643-2022/84/10-01-2023 Κανονισμού «Περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος»  (ΦΕΚ Β/ 1103/28-2-2023)

2) Του υπ' αριθμ. 8/1979  Κανονισμού Της  Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών»,

3) Των διατάξεων  του Ν. 590/1977,

και κατόπιν  :

1) Του με αριθμ. πρωτ. 135745/10-10-2022 εγγράφου του Τμήματος Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

2) Του με αριθμ. πρωτ. 143401/09-11-2022 εγγράφου του Τμήματος Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

3) Των  με αριθμό 4/5-9-2022  Πρακτικών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου τής Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας περί εγκρίσεως της με αριθμ. 18/24-04-2022 αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», δημόσιο  πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση των κάτωθι  ακινήτων με  τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

 

1. Τα εκποιούμενα ακίνητα είναι:

α) ΚΑΕΚ:  480090311004/0/0 – τ.μ. 359 – θέση ΠΑΝΑΓΙΑ- οδός Φρουρίου –  – Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο, πολυγωνικού σχήματος, επιφανείας 357,00τ.μ στην θέση 'Παναγιά', επί των οδών Φρουρίου, Ηλία Κακκανά & Μιαούλη, στον τομέα Γ, εντός ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών. Η επιφάνεια του οικοπέδου βάσει κτηματολογικού αποσπάσματος είναι 359,00τ.μ.

Φέρει     πρόσωπο     μήκους     11,17μ     επί    της ασφαλτοστρωμένης  κοινοτικής  οδού   Φρουρίου  που   βρίσκεται   βορειοανατολικά,   φέρει πρόσωπο μήκους 15,52μ επί της ασφαλτοστρωμένης κοινοτικής οδού Ηλία Κακκανά που βρίσκεται νοτιοανατολικά και φέρει πρόσωπο μήκους 18,96μ επί της ασφαλτοστρωμένης κοινοτικής οδού Μιαούλη που βρίσκεται νοτιοδυτικά.  Εντός ρυμοτομικού σχεδίου Άμφισσας.

Επιτρεπόμενες   Χρήσης    Γης    :    Γενική    Κατοικία    σύμφωνα    με   την   υπ.    αριθμ. 6119/258306/30.12.2013    ΑΠΟΦ.     Γ.Γ.    Αποκεντρωμένης    Διοίκησης    -    ΦΕΚ    490 Α.ΑΠ./31.12.2013

Βέλτιστη Χρήση : Οικιστική

Όροι Δόμησης, Αρτιότητας : Β.Δ. 17.10.53 ΦΕΚ 309 Α', Β.Δ. 31.03/29.04.1960 ΦΕΚ 54 Δ', Β.Δ. 05.03/15.04.1968 ΦΕΚ 67 Δ', Π.Δ. 28.03/24.04.1974 ΦΕΚ 108 Δ' & Π.Δ. 16.6/10.07.86

ΦΕΚ 602 Δ'

ΤΟΜΕΑΣ Γ' - Κανόνας: Ελάχιστο Πρόσωπο=10μ & Ελάχιστο Εμβαδό=300τμ

Παρέκκλιση προ 1953: Ελάχιστο Πρόσωπο=5μ & Ελάχιστο Εμβαδό=35τμ

Κάλυψη 60%, Συντ. δόμησης 1,2, Μεγ. ύψος 8,50μ με στέγη, Μεγ. Αριθμός Ορόφων 2

Άρτιο & Οικοδομήσιμο :Κατά κανόνα

Ρυμοτομίες, Υποχρεώσεις: Όχι

Εντός του οικοπέδου υφίσταται διώροφη παλαιά κατοικία υφιστάμενη προ του έτους 1955 συνολικής επιφανείας 190,00τ.μ. Το κτίριο είναι εγκαταλειμμένο, δεν είναι κατοικήσιμο, έχει καταρρεύσει τμήμα της στέγης του και χρίζει εκτεταμένων επισκευών.

Τίτλος κτήσεως : Η με αριθμό 7403/16-5-1961 δήλωση αποδοχής κληρονομίας του συμβολαιογράφου Αμφίσσης Κων/νου Παπαγεωργίου, που μετεγράφη στον Τόμο κΟπα Η’ και αριθμό 413 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Άμφισσας.

 

β)  ΚΑΕΚ: 480090354003/0/0 – τ.μ. 79 – θέση ΜΑΝΔΡΑ- οδός Πανουριά –   Πρόκειται για διαμπερές οικόπεδο, πολυγωνικού σχήματος, επιφανείας 79,00τ.μ. σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα ευρισκόμενο επί των οδών Πανουργία & Κ. Σάθα, τον τομέα Α εντός ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών.  Φέρει σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα πρόσωπο μήκους 8,65μ επί της κοινοτικής οδού Πανουργία που βρίσκεται δυτικά και φέρει πρόσωπο μήκους 5,43μ επί της κοινοτικής οδού Κ. Σάθα που βρίσκεται ανατολικά.  Συνορεύει βόρεια & νότια με όμορες ιδιοκτησίες.  Εντός ρυμοτομικού σχεδίου Άμφισσας

Επιτρεπόμενες   Χρήσης   Γης   :    Γενική   Κατοικία   σύμφωνα   με   την   υπ.    αριθμ. 6119/258306/30.12.2013    ΑΠΟΦ.    Γ.Γ.    Αποκεντρωμένης    Διοίκησης    -    ΦΕΚ    490 ΑΑ.Π./31.12.2013

Βέλτιστη Χρήση: Οικιστική

Όροι Δόμησης, Αρτιότητας : ΒΔ. 17.10.53 ΦΕΚ309 Α', Β.Δ. 31.03/29.04.1960 ΦΕΚ54Δ', Β.Δ. 05.03/15.04.1968 ΦΕΚ67 Δ', Π.Δ. 28.03/24.04.1974 ΦΕΚ 108 Δ' & Π.Δ. 16.6/10.07.86 ΦΕΚ 602 Δ'

ΤΟΜΕΑΣ Α' - Κανόνας: Ελάχιστο Πρόσωπο=10μ & Ελάχιστο Εμβαδό=150τμ

Παρέκκλιση προ 1953: Ελάχιστο Πρόσωπο=4μ & Ελάχιστο Εμβαδό=24τμ

Κάλυψη 70%, Συντ. δόμησης 2,1, Μεγ. ύψος 12,00μ & στέγη

Άρτιο & Οικοδομήσιμο : Κατά παρέκκλιση

Ρυμοτομίες, Υποχρεώσεις: Όχι

Εντός του οικοπέδου υφίσταται μια παλαιά ισόγεια κατοικία υφιστάμενη προ του έτους 1955 επιφανείας 38,00τ.μ. περίπου και ανεξάρτητη ισόγεια λαμαρινοσκεπής αποθήκη επιφανείας 12,00τ.μ. περίπου. Τα κτίρια είναι εγκαταλειμμένα, δεν είναι κατοικήσιμα και χρίζουν εκτεταμένων επισκευών.

Τίτλος κτήσεως : Η με αριθμό 1682/13-10-1950 δήλωση αποδοχής κληρονομίας του συμβολαιογράφου Αμφίσσης Κων/νου Παπαγεωργίου, που μετεγράφη στον Τόμο κΟπα Γ’ και αριθμό 216 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Άμφισσας

 

γ) ΚΑΕΚ: 480090373008/0/0 –τ.μ. 166 – θέση ΜΑΝΔΡΑ – οδός Βασιλοπούλου αρ. 5 Πρόκειται για μεσαίο οικόπεδο, πολυγωνικού σχήματος, επιφανείας 150,04τ.μ. ευρισκόμενο επί της οδού Βασιλοπούλου 5, στον τομέα Α', εντός ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι βάσει κτηματολογικού αποσπάσματος 166,00τ.μ. και η διαφορά ανάμεσα στην εν λόγω επιφάνεια και την επιφάνεια του οικοπέδου βάσει τίτλου θα πρέπει να είναι εντός ορίων απόκλισης προκειμένου να είναι δυνατή η μεταβίβαση του οικοπέδου. Φέρει πρόσωπο μήκους 8,10μ επί της κοινοτικής οδού Βασιλοπούλου που βρίσκεται νότια και η προσπέλαση είναι εύκολη μέσω της εν λόγω οδού.  Εντός ρυμοτομικού σχεδίου Άμφισσας

Επιτρεπόμενες   Χρήσης    Γης    :    Γενική    Κατοικία    σύμφωνα    με   την    υπ.    αριθμ. 6119/258306/30.12.2013    ΑΠΟΦ.    Γ.Γ.    Αποκεντρωμένης    Διοίκησης    -    ΦΕΚ    490 Α.ΑΠ./31.12.2013

Βέλτιστη Χρήση : Οικιστική

Όροι Δόμησης, Αρτιότητας : ΒΔ. 17.10.53 ΦΕΚ309 Α', Β.Δ. 31.03/29.04.1960 ΦΕΚ54Δ', Β.Δ. 05.03/15.04.1968 ΦΕΚ 67 Δ', Π.Δ. 28.03/24.04.1974 ΦΕΚ 108 Δ' & Π.Δ. 16.6/10.07.86 ΦΕΚ 602 Δ'

ΤΟΜΕΑΣ Α' - Κανόνας: Ελάχιστο Πρόσωπο=10μ & Ελάχιστο Εμβαδό=150τμ

Παρέκκλιση προ 1953: Ελάχιστο Πρόσωπο=4μ & Ελάχιστο Εμβαδό=24τμ

Κάλυψη 70%, Συντ. δόμησης 2,1, Μεγ. ύψος 12,00μ & στέγη

Άρτιο & Οικοδομήσιμο : Κατά παρέκκλιση

Ρυμοτομίες, Υποχρεώσεις : Υφίσταται ρυμοτομούμενο τμήμα επιφανείας 8,76τ.μ. κατά μήκος του προσώπου του οικοπέδου το οποίο πρέπει να παραχωρηθεί σε κοινή χρήση για να καταστεί το οικόπεδο οικοδομήσιμο. Τμήμα του διωρόφου κτιρίου βρίσκεται εντός του ρυμοτομούμενου τμήματος.

Εντός του οικοπέδου υφίσταται παλαιά διώροφη κατοικία υφιστάμενη προ του έτους 1955 όπως τεκμαίρεται από τρόπο κατασκευής της συνολικής επιφανείας 109,72τ.μ. Το κτίριο είναι εγκατελειμμένο, δεν είναι κατοικήσιμο και χρίζει εκτεταμένων επισκευών.

Τίτλος κτήσεως: Η με αριθμό 12.016/16-9-2013 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Άμφισσας Χρυσάνθης Αβραμικου-Κουτρολίκου, η οποία καταχωρήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Άμφισσας με αρ. πρωτ. 382/26-9-2013.

 

δ) ΚΑΕΚ: 480091709072/0/0 – τ.μ. 2.363 – ελαιόκτημα – θέση ΑΝΩ ΚΑΜΙΝΟΣ- Πρόκειται για γήπεδο, πολυγωνικού σχήματος, επιφανείας 2.363τ.μ. σύμφωνα με τον   τίτλο   ιδιοκτησίας   και   το   κτηματολογικό   διάγραμμα,   ευρισκόμενο   επί   ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού, στη θέση 'Άνω Κάμινος ή Γιαμπέμπης', εκτός σχεδίου Δ.Κ. Άμφισσας του Δήμου Δελφών. Εντός του γηπέδου υπάρχουν 45 ελαιόδενδρα σύμφωνα

με τον τίτλο ιδιοκτησίας. Φέρει πρόσωπο μήκους 23μ περίπου επί ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  βορειοανατολική  πλευρά  του γηπέδου. Το γήπεδο συνορεύει βορειοδυτικά,  δυτικά,  ανατολικά και νότια  με όμορες ιδιοκτησίες. Η προσπέλαση είναι εύκολη μέσω της αγροτικής οδού.

Μορφολογία: Γαιώδης

Κλίση: Επίπεδο

Περίφραξη, Έργα, Διαμορφώσεις : Το γήπεδο είναι μη οριοθετημένο αλλά στα όρια του με τις όμορες ιδιοκτησίες υπάρχουν αναβαθμοί

Εκτός σχεδίου Άμφισσας και εντός Β' ζώνης ΖΟΕ Δελφών

Επιτρεπόμενες Χρήσης Γης : Αγροτική και αποτελεί τμήμα του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας    σύμφωνα    με    την    υπ.    αριθμ.    6119/258306/30.12.2013    ΑΠΟΦ.    Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ΦΕΚ 490 Α.Α.Π./31.12.2013

Βέλτιστη Χρήση : Αγροτική

Όροι Δόμησης, Αρτιότητας Π.Δ. 24-5-85 ΦΕΚ 270 Δ' /31-5-85 όπως ισχύει & Ν.4759/2020 - ΦΕΚ 245 Α' /9-12-2020 όπως ισχύει

Κανόνας -  Ελάχιστο  Εμβαδό  =4.000,00τ.μ.,   Ελάχιστο  πρόσωπο  =25,00μ,   Σ.Δ.=0,20, Σ. Κ. =0,10, Μεγ. Αριθμός ορόφων=2, Μεγ. Επιτρεπόμενο Ύψος=7,50μ + 1,20μ στέγη

Άρτιο & Οικοδομήσιμο : Όχι

Τίτλος κτήσεως : Η με αριθμό 8642/14-4-2003  πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Άμφισσας Χρυσάνθης Αβραμικου-Κουτρολίκου, η οποία μετεγράφη στον Τόμο 134 και αριθμό 14 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Άμφισσας

 

ε) ΚΑΕΚ: 480091718052/0/0 – τ.μ. 2.135 – ελαιόκτημα – θέση ΚΑΜΙΝΟΣ.

Πρόκειται για γήπεδο, πολυγωνικού σχήματος, επιφανείας 2.135τ.μ. σύμφωνα με τον   τίτλο   ιδιοκτησίας   και   το   κτηματολογικό   διάγραμμα,   ευρισκόμενο   επί   ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού, στη θέση 'Κάμινος', εκτός σχεδίου Δ.Κ. Άμφισσας του Δήμου Δελφών. Φέρει πρόσωπο μήκους 22,5μ περίπου επί ανώνυμης ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού που  βρίσκεται  στη βορειοανατολική πλευρά του γηπέδου.  Το γήπεδο συνορεύει βορειοδυτικά,  δυτικά,  ανατολικά και νότια με όμορες ιδιοκτησίες. Η προσπέλαση είναι εύκολη μέσω της αγροτικής οδού.

Μορφολογία: Γαιώδης

Κλίση: Επίπεδο

Περίφραξη, Έργα, Διαμορφώσεις : Το γήπεδο είναι μη οριοθετημένο αλλά στα όρια του με τις όμορες ιδιοκτησίες υπάρχουν αναβαθμοί

Εκτός σχεδίου Άμφισσας και εντός Β' ζώνης ΖΟΕ Δελφών

Επιτρεπόμενες Χρήσης Γης : Αγροτική και αποτελεί τμήμα του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας    σύμφωνα    με    την    υπ.    αριθμ.    6119/258306/30.12.2013    ΑΠΟΦ.    Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ΦΕΚ 490 Α.ΑΠ./31.12.2013

Βέλτιστη Χρήση: Αγροτική

Όροι Δόμησης, Αρτιότητας:  Π.Δ. 24-5-85 ΦΕΚ 270 Δ' /31-5-85 όπως ισχύει & Ν.4759/2020 - ΦΕΚ 245 Α' /9-12-2020 όπως ισχύει

Κανόνας  -  Ελάχιστο  Εμβαδό  =4.000,00τ.μ.,   Ελάχιστο πρόσωπο  =25,00μ,   Σ.Δ.=0,20, Σ.Κ.=0,10, Μεγ. Αριθμός ορόφων=2, Μεγ. Επιτρεπόμενο Ύψος=7,50μ + 1,20μ στέγη

Άρτιο & Οικοδομήσιμο : Όχι

Ρυμοτομίες, Υποχρεώσεις : Δεν υπάρχουν ρυμοτομούμενα τμήματα και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα. Δεν αποτελεί δασική έκταση σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό  χάρτη της Φωκίδας.

Τίτλος κτήσεως : Η με αριθμό 12.830/18-4-2018 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Άμφισσας Χρυσάνθης Αβραμικου-Κουτρολίκου, η οποία καταχωρήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Άμφισσας με αρ. πρωτ. 168/20-4-2018.

 

στ) ΚΑΕΚ : 480091718914/0/0 – τ.μ. 2.856 – ελαιόκτημα – θέση ΚΑΜΙΝΟΣ-

Πρόκειται για γήπεδο, πολυγωνικού σχήματος, επιφανείας 2.856τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας και το κτηματολογικό διάγραμμα, ευρισκόμενο στη θέση 'Κάμινος', εκτός σχεδίου Δ. Κ. Άμφισσας του Δήμου Δελφών. Το γήπεδο δεν φέρει πρόσωπο σε δρόμο & συνορεύει γύρω με όμορες ιδιοκτησίες. Η πρόσβαση στην αγροτική οδό που βρίσκεται βορειοανατολικά είναι δυνατή μόνο μέσω των όμορων ιδιοκτησιών.

Μορφολογία: Γαιώδης

Κλίση: Επίπεδο

Περίφραξη, Έργα, Διαμορφώσεις : Το γήπεδο είναι μη οριοθετημένο αλλά στα όρια του με τις όμορες ιδιοκτησίες υπάρχουν αναβαθμοί

 Εκτός σχεδίου Άμφισσας και εντός Β' ζώνης ΖΟΕ Δελφών

Επιτρεπόμενες Χρήσης Γης : Αγροτική και αποτελεί τμήμα του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας    σύμφωνα    με    την    υπ.    αριθμ.    6119/258306/30.12.2013    ΑΠΟΦ.    Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης - ΦΕΚ490 Α Α. Π./31.12.2013

Βέλτιστη Χρήση : Αγροτική

Όροι Δόμησης, Αρτιότητας:  Π.Δ. 24-5-85 ΦΕΚ270 Δ' /31-5-85 όπως ισχύει & Ν.4759/2020 - ΦΕΚ 245 Α' /9-12-2020 όπως ισχύει

Κανόνας  -  Ελάχιστο   Εμβαδό  =4.000,00τ.μ.,   Ελάχιστο  πρόσωπο  =25,00μ,   Σ.Δ.=0,20,

Σ.Κ=0,10, Μεγ. Αριθμός ορόφων=2, Μεγ. Επιτρεπόμενο Ύψος=7,50μ + 1,20μ στέγη

Άρτιο & Οικοδομήσιμο : Όχι

Ρυμοτομίες, Υποχρεώσεις :  Δεν υπάρχουν ρυμοτομούμενα τμήματα και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα. Δεν αποτελεί δασική έκταση σύμφωνα με τον κυρωμένο δασικό χάρτη της Φωκίδας.

Τίτλος κτήσεως: Η με αριθμό 11.660/22-11-2011 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Άμφισσας Χρυσάνθης Αβραμικου-Κουτρολίκου, η οποία καταχωρήθηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Άμφισσας με αρ. πρωτ. 166/14-5-2021.

 

 

2.  Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί στην Άμφισσα και στα Γραφεία του Ιερού  Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»   στις 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέραν Κυριακήν  και από ώρα 12.30 μ.μ.   έως 13.30 μ.μ.    ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής (αποτελουμένης εκ του Προέδρου και του Ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  και της Νομικού Συμβούλου του  Ιερού Ναού) , χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να παρίστανται - αυτοπροσώπως ή διά ειδικώς εξουσιοδοτούμενου προς τούτο προσώπου- όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει προσφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται προς την Επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας από την ώρα 11.00η  πρωινή  έως την ώρα 12.00η μεσημβρινή..Μετά το πέρας της 12ης ώρας προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

3.  Το τίμημα εκκινήσεως του διαγωνισμού για κάθε ακίνητο καθορίζεται ως εξής:

Για το υπό στοιχείον  α' ακίνητον στο ποσόν των 97.000 ευρώ.

Για το υπό στοιχείον  β' ακίνητον στο ποσόν των 42.500 ευρώ.

Για το υπό στοιχείον  γ' ακίνητον στο ποσόν των 90.000 ευρώ.

Για το υπό στοιχείον  δ' ακίνητον στο ποσόν των 18.500 ευρώ.

Για το υπό στοιχείον  ε' ακίνητον στο ποσόν των 17.000 ευρώ.

Για το υπό στοιχείον  στ' ακίνητον στο ποσόν των 16.000 ευρώ.

Το  τελικόν τίμημα της δημοπρασίας το οποίον θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης, θα καταβληθεί εφάπαξ (συμψηφιζόμενης της προκαταβληθείσας εγγυήσεως), διά τραπεζικής επιταγής ή τραπεζικής κατάθεσης, μέχρι και τον χρόνο υπογραφής τής συμβολαιογραφικής πράξεως πωλήσεως.

4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυήσεως είτε δια εγχειρίσεως χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς εις το ταμείο του Ιερού Ναού  ή δια καταθέσεως εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης την Ελλάδα τράπεζας τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας ποσού 1.000 ευρώ. Προσφορές άνευ εγγυήσεως δεν γίνονται δεκτές προς κατάθεση.

5. Με την εγγυητική επιστολή, το Πιστωτικό Ίδρυμα θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του καθορισμένου ποσού, άνευ δικαιώματος να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή) προς τον Ιερό Ναό , δια μόνης της δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου του για την κατάπτωση της εγγυήσεως.

6. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, το δικαιούχο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται, το καλυπτόμενο δια της εγγυήσεως ποσό, την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού και τους όρους ότι: καλύπτει εκείνον, ο οποίος θα κάνει χρήση της δια καταθέσεως της προς την Επιτροπή του διαγωνισμού ασχέτως ονομαστικού προσδιορισμού, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διηζήσεως, το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών κατόπιν απλής ειδοποιήσεως δια εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου.

7. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ή τα μετρητά, τα οποία κατατέθηκαν, αποδίδονται στον τελευταίο πλειοδότη κατά την υπογραφή της σύμβασης πώλησης, στους δε υπολοίπους συμμετέχοντας στο τέλος του διαγωνισμού.

8. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά ποσό ίσο προς 2% τουλάχιστον της τιμής εκκινήσεως και η πρώτη προσφορά επίσης κατά ποσοστό 2% ανώτερη της τιμής εκκινήσεως.

9. Προσφορά για λογαριασμό άλλου προσώπου δεν αποκλείεται, αρκεί να παραδίδεται από τον εμφανιζόμενο, πλην της εγγυητικής επιστολής, και σχετικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής, κατά την κατάθεση της προσφοράς, ειδάλλως θεωρείται αμάχητα ο συμμετέχων ως πλειοδότης και ατομικώς για τον εαυτόν του. Για τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρίες το πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της εταιρίας.

10. Ο διαγωνισμός διεξάγεται και περατώνεται χωρίς διακοπή εντός του καθοριζομένου από την διακήρυξη χρόνου. Για την διενέργεια του συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά την λήξη του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη, υπογράφεται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο πλειοδότη. Παράταση του καθορισμένου χρόνου λήξεως του διαγωνισμού επιτρέπεται εφ' όσον συνεχίζονται οι προσφορές. Κατόπιν λήξεως του διαγωνισμού καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

11. Η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας,  μετά το τέλος της συντάσσει έκθεση, δια της οποίας εκφέρει την γνώμη της για το σύμφορον ή όχι της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει την κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας και συντάσσει πρακτικό που περιέχει τα ονόματα των προσφερόντων και τα αντίστοιχα προσφερόμενα ποσά.

12. Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίζει, κατ’  ελεύθερη κρίση, το διοικούν το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο όργανο, το οποίο περαιτέρω υποβάλλει προς τελική έγκριση το σχετικό πρακτικό-απόφαση στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδας ή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας, κατά περίπτωση.

13.  Σε κάθε δε περίπτωση η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος μπορεί να γίνει εντός προθεσμίας δυο  (2) μηνών από την διενέργεια του διαγωνισμού.

14. Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού εντός ενός μήνα ή δεν συνταχτεί το πωλητήριο συμβόλαιο ή αρνηθεί να υπογράψει το πωλητήριο συμβόλαιο ή να καταβάλει τα έξοδα ή το τίμημα, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού  λόγω ποινικής ρήτρας, το δε ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου να επιδιώξει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας. Επίσης, το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο έχει δικαίωμα να του αποκλείσει τη συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

15. Κατά την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου, αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, μπορεί να κληθεί ο δεύτερος πλειοδότης εάν θέλει, με την τιμή της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου για κατάπτωση της εγγυήσεως της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αναλλοίωτα.

16. Ο κατά τα ως άνω επαναληπτικός διαγωνισμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη διενεργείται εντός τουλάχιστον τριάντα  (30) ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού, και στην περίπτωση της αρνήσεως υπογραφής του πρακτικού διενεργείας αυτού ή από της λήξεως της προθεσμίας υπογραφής του πωλητηρίου.

17. Κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν δικαιούται να λάβει μέρος ο τελευταίος πλειοδότης σε βάρος του οποίου γίνεται η επαναδημοπρατηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού διαγωνισμού.

18. Ως τιμή εκκίνησης στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται η ίδια της προηγουμένης δημοπρασίας.

19. Σε περίπτωση αγόνου δημοπρασίας θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός, στις 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέραν Κυριακήν  και από ώρα 12.30 μ.μ.   έως 13.30 μ.μ. , κατά την ίδια διαδικασία του αρχικού διαγωνισμού με μειωμένη κατά 10% της τιμή της πρώτης προσφοράς.

20. Σε περίπτωση, που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί άγονος, δια αποφάσεως του διοικούντος το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο οργάνου μπορεί να αποφασιστεί η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ακόμη και με διαφορετικούς πλέον όρους και με μείωση της τιμής κατά 10% επί της τιμής του αρχικού διαγωνισμού.

21. Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνει με εφ' άπαξ καταβολή κατά την ημέρα υπογραφής του πωλητηρίου συμβολαίου και πριν την υπογραφή του.

22. Ο φόρος μεταβιβάσεως, τα τέλη χαρτοσήμου και όλοι οι έτεροι συναφείς φόροι και τέλη, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές αμοιβές, δικαιώματα Ταμείου νομικών, δικαιώματα δικηγορικών συλλόγων και οποιοιδήποτε άλλο έξοδο (πχ δημοσιεύσεως, εκτίμησης ακινήτου, βεβαίωσης περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) ακόμη και εάν δεν αναφέρεται, όπως και τα έξοδα μεταγραφής βαρύνουν πάντοτε και ανεξαρτήτως ύψους τον αγοραστή.

23. Κατόπιν της κατακυρώσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, γνωστοποιείται αμέσως προς τον πλειοδότη η απόφαση κατακυρώσεως και καλείται αμελλητί εγγράφως να προσέλθει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών για την παραλαβή του χρηματικού καταλόγου εξοφλήσεως του τιμήματος και ετοιμασία του πωλητηρίου συμβολαίου και εντός προθεσμίας το αργότερο τριάντα (30) ημερών να υπογράψει το σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο.

24. Το πωλητήριο συμβόλαιο υπογράφεται υπό του νομίμου εκπροσώπου του Ιερού Ναού . Η σύμβαση πωλήσεως θεωρείται οριστικά τελειωμένη από την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου και από του χρόνου αυτού μετατίθεται ο κίνδυνος αλλά και μεταβιβάζονται τα οφέλη του πράγματος προς τον αγοραστή.

25. Το τίμημα καταβάλλεται ολόκληρο προ της υπογραφής του συμβολαίου μεταβιβάσεως . Μετά την καταβολή του τιμήματος και την υπογραφή του συμβολαίου επιστρέφεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής για την συμμετοχή στο διαγωνισμό.

26. Το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο από την υπογραφή του συμβολαίου πωλήσεως δεν ευθύνεται σε καμία απολύτως περίπτωση για πραγματικά και νομικά ελαττώματα του πωληθέντος ακινήτου ή δια επ' αυτού υπάρχοντα βάρη και δουλείες. Μόνο με την συμμετοχή στον διαγωνισμό τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο προσφέρων έχει λάβει γνώση υπ' ευθύνη του και έχει εξετάσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου ως και την πραγματική και εν γένει νομική κατάσταση του ακινήτου.

27. Σε περίπτωση εκνικήσεως επιστρέφεται το καταβληθέν τίμημα άτοκα και, στην περίπτωση μερικής εκνικήσεως επιστρέφεται στον  αγοραστή ανάλογο ποσό, το οποίο καθορίζεται από το όργανο που διοικεί το εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο.

28. Η δημοπρασία ακυρώνεται αμέσως χωρίς την παραμικρή ζημία για τον Ιερό Ναό και επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως στις εξής περιπτώσεις: α) όταν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης, β) όταν ματαιωθεί ελλείψει επιτροπής, γ) όταν το αποτέλεσμα αυτής κρίνεται μη ικανοποιητικό από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο δ) εάν με το πέρας της δημοπρασίας ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ε) εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει στην σύναψη του πωλητήριου συμβολαίου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης, στ) εάν ζητήσει μεταβολή έστω και ενός εκάστου όρου αυτών που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην συγγραφή υποχρεώσεων και ιδίως ως προς τους όρους πώλησης του ακίνητου, ζ) εάν δεν χορηγήσει την εγγύηση, η) όταν την κρίνει ακυρωτέα ως ασύμφορη το Μ.Σ. ή ο Μητροπολίτης, θ) εάν προκύψει ότι ο υπερθεματιστής προέρχεται από χώρο που μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει ζημία στην Εκκλησία ή θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο για την προπαγάνδα ή για προσηλυτισμό ή ακόμη και την ανέγερση τόπων λατρείας αλλού δόγματος ή θρησκείας και ι) όταν προκύψει παράβαση των ουσιωδών τύπων και των όρων της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

29. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων της παρούσης, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Άμφισσας. Όλοι οι όροι της παρούσης διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ως και αυτού του όρκου.

30. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη.

31. Όσοι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή αντίγραφο της διακήρυξης, θα απευθύνονται στα γραφεία του Ιερού Ναού.

32. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί: περίληψη αυτής σε μια τοπική εφημερίδα της Άμφισσας και το σώμα αυτής προ της ημερομηνίας διενεργείας του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας.

Άμφισσα 31 Αυγούστου  2023

Για το Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο του Ιερού Ναού

Άρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης -  Προϊστάμενος του Ιερού  Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» Άμφισσας.