Μητροπολιτικός Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αμφίσσης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ      ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(ΚΤΗΜΑΤΩΝ και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ )  

 

Το Εκκλησιαστικό ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» που εδρεύει στην Άμφισσα και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει,  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένως δυνάμει :

1) Του υπ' αριθμ. 5643-2022/84/10-01-2023 Κανονισμού «Περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος»  (ΦΕΚ Β/ 1103/28-2-2023)

2) Του υπ' αριθμ. 8/1979  Κανονισμού Της  Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών»,

3) Των διατάξεων  του Ν. 590/1977,

και κατόπιν  Των  με αριθμό 4/5-9-2022  Πρακτικών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου τής Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας περί εγκρίσεως της με αριθμ. 18/24-04-2022 αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», ότι εκθέτει σε δημόσιο  πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κάτωθι οκτώ (8)  κτημάτων και ενός καταστήματος (κομμωτηρίου)  με  τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:

1) ΚΑΕΚ  480090632128/0/0 – τ.μ. 1112 – ελαιόκτημα – θέση ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ -  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ

2) ΚΑΕΚ 480090634002/0/0 – τ.μ. 2.200 – ελαιόκτημα- θέση ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ –  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑΣ ΚΟΡΜΠΑ

3) ΚΑΕΚ 480091613027/0/0 – τ.μ. 7.350 – ελαιόκτημα – θέση ΞΗΡΟΚΑΜΙΝΟΣ -  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ

4)  ΚΑΕΚ 480091403016/0/0 – τ.μ. 6.702- ελαιόκτημα – θέση ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ -  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥ

5) ΚΑΕΚ 480090817014/0/0 – τ.μ. 1.064-ελαιόκτημα – θέση ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ + ΚΑΕΚ  480090817174/0/0 –τ.μ. 568- ελαιόκτημα- θέση ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ + ΚΑΕΚ  480090817874/0/0 - τ.μ. 5.321- ελαιόκτημα- θέση ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ +  ΚΑΕΚ 480090817914/0/0 - τ.μ. 325- ελαιόκτημα- θέση ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ = ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΓΟΥΝΙΩΤΗ (ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΤΗΜΑ) .

6) ΚΑΕΚ 480091404142/0/0 – τ.μ. 6.692 – ελαιόκτημα – θέση ΜΕΛΙΣΣΙ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

7) ΚΑΕΚ 480091718251/0/0 – τ.μ. 8.975 – ελαιόκτημα – θέση ΚΑΜΙΝΟΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΔΩΝΗ

8) ΚΑΕΚ 480091404090/0/0 – τ.μ. 19.890 – ελαιόκτημα – θέση ΜΕΓΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ή ΣΤΑΜΑΤΑΡΑ –  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ ΦΡΕΝΤΖΑΛΑ

9) ΚΑΕΚ   480090350514/0/0  -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – Τ.Μ. 49- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥ Ή ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ

2.  Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί στην Άμφισσα και στα Γραφεία του Ιερού  Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»   στις 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέραν Κυριακήν  και από ώρα 12.30 μ.μ.   έως 13.30 μ.μ.    ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής (αποτελουμένης εκ του Προέδρου και του Ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  και της Νομικού Συμβούλου του  Ιερού Ναού) , χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να παρίστανται - αυτοπροσώπως ή διά ειδικώς εξουσιοδοτούμενου προς τούτο προσώπου- όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει προσφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται προς την Επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας από την ώρα 11.00η  πρωινή  έως την ώρα 12.00η μεσημβρινή..Μετά το πέρας της 12ης ώρας προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

3.  Το τίμημα εκκινήσεως του διαγωνισμού για κάθε ακίνητο καθορίζεται ως εξής:

Για το υπό στοιχείον  1ον  ακίνητον στο ποσόν των 200  ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  2ον  ακίνητον στο ποσόν των  1.220  ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  3ον  ακίνητον στο ποσόν των 1.150  ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  4ον  ακίνητον στο ποσόν των 370 ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  5ον  ακίνητον στο ποσόν των 1.200  ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  6ον  ακίνητον στο ποσόν των 1.120 ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  7ον  ακίνητον στο ποσόν των 1.500 ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  8ον  ακίνητον στο ποσόν των 3.300 ευρώ ετησίως.

Για το υπό στοιχείον  9ον  ακίνητον στο ποσόν των 350 ευρώ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%..

4. Η καταβολή του ετησίου  μισθώματος θα προκαταβάλλεται και θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μισθωτικού μηνός Ιανουαρίου και η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα γίνεται εντός τριημέρου από την έναρξη εκάστου μισθωτικού μηνός. 

5. Το μίσθωμα θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστου Κληροδοτήματος, και ο Ιερός Ναός θα εκδίδει το σχετικό γραμμάτιο εισπράξεως και ο μισθωτής θα λαμβάνει το σχετικό αντίγραφο.  Τυχόν καθυστέρηση  στην καταβολή του μισθώματος θα  επιφέρει  την   έκπτωσιν  του μισθωτού,   διαλυομένης    της    μισθώσεως,    μηδενός    έχοντος  δικαιώματος τούτου επί του  μισθίου.

6. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται δι’ αξιοχρέου εγγυητού ή εγγυητικής επιστολής τραπέζης να εγγυηθή την καταβολήν τού τιμήματος , για να γίνει δεκτός για την υπογραφήν της συμβάσεως. Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ως εγγυητής, όποιος , κατά την κρίση της Επιτροπής δεν είναι φερέγγυος, όποιος ευρίσκεται σε δικαστικούς αγώνες με τον Ιερό Ναό ή την Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας , για οιαδήποτε αιτία  ή και άλλους Ιερούς Ναούς ή εν γένει εκκλησιαστικούς οργανισμούς,  όποιος  οφείλει σε αυτούς από οιαδήποτε αιτία , όποιος έχει καταδιώξει τον  Ιερό  Ναό ενώπιον οιασδήποτε δημοσίας αρχής ή φορέως για οιαδήποτε αιτία και εν γένει όποιος έχει διαφορές οιουδήποτε είδους με τον Ιερό Ναό. Ο εγγυητής είναι αλληλεγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος  μαζί με το μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις αυτού, στερούμενος του δικαιώματος και ευεργετήματος της διζήσεως και της διαιρέσεως.

7. Η σύμβαση της μισθώσεως θα υπογραφή εντός 48 ωρών από της εγκρίσεως των πρακτικών παρά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος.

8. Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότου και του εγγυητού αυτού, να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, καλούνται αυθημερόν, τηλεφωνικώς, όπως προσελθωσι και υπογράψωσι εντός 24 ωρών, παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ενεργείται οίκοθεν εις βάρος αυτού αναπλειστηριασμός.

9. Τα αγροτικά μίσθια θα χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση –επιτρεπόμενη εκ του Νόμου- , απαγορευομένης απολύτως κάθε μετατροπής της χρήσεως των μισθίων , της υπεκμίσθωσης καθώς της παραχώρησης της χρήσεως σε τρίτους, μερικά ή ολικά με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Ιερό Ναό η ύπαρξη άλλων ατόμων εντός των μισθίων θα λύεται αυτομάτως η μίσθωση άνευ δικαιώματος αποζημιώσεως του μισθωτού, ενώ το κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κομμωτήριο, απαγορευομένης απολύτως κάθε μετατροπής της χρήσεως του  μισθίου , της υπεκμίσθωσης καθώς της παραχώρησης της χρήσεως σε τρίτους, μερικά ή ολικά με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.

10. Άμα τη λήξει της μισθώσεως ο μισθωτής οφείλει, να παραδώσει, άνευ αναβολής το μίσθιο, αμείωτο, εν άρίστει καταστάσει και ελεύθερο κατοχής ή νομής παρά τρίτου, εις το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού, υποχρεούμενος μετά του εγγυητού αυτού, παραιτούμενος από τούδε της ενστάσεως, δια πάσαν επί πλέον ημέραν κατοχής ή νομής των μισθίων παρ' αυτού, εις πληρωμήν  ποινικής ρήτρας αποζημιώσεως προς τον Ιερό Ναό ίσην προς το 1/10 (έν δέκατον) του όλου μισθώματος, άνευ τινός δικαιώματος προσφυγής εις τα δικαστήρια, διά την αιτίαν ταύτην. Η πλέον της εβδομάδος από της λήξεως της μισθώσεως άρνηση η αποφυγή της παραδόσεως των μισθίων ελευθέρων, προκαλεί την αμεσον εξωσιν του μισθωτού από το μίσθιο, τού μισθωτού παραιτουμένου του δικαιώματος προσφυγής εις τα δικαστήρια κατά της εξώσεως.

11. Ο Ιερός Ναός  δεν ευθύνεται διά την πραγματικήν κατάστασιν, εις ην ευρίσκεται το μίσθιο, μη υποχρεωμένος εκ τούτου ή θεομηνίας ή άλλης αιτίας εις την επιστροφήν η μείωσιν τού μισθώματος ή λύσιν της μισθώσεως , ως επίσης ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν εποιήσατο χρήσιν των μισθίων άνευ υπαιτιότητος του  Ιερού Ναού. Επίσης, ο Ιερός Ναός δεν φέρει καμμία ευθύνη για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων  απαραίτητων αδειών από δημόσιες αρχές, για την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος ως κομμωτηρίου.

12. 0 μισθωτής υποχρεούται να συντηρεί το μίσθιο, να διορθώνει τυχόν ζημίες αυτού από οιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, να διατηρεί αυτό σε καλή κατάσταση, να διατηρεί την κατοχή του και τα όριά του και να διασφαλίζει αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές. Πάσα ζημία θα επιβαρύνει τον ίδιον και δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου.

13.  Όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις και προσθήκες ή αλλαγές που τυχόν θα γίνουν εντός του μισθίου, θα γίνονται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Ιερού Ναού  και μετά το πέρας της μισθώσεως, θα ανήκουν στον Ιερό Ναό  και δεν θα έχει δικαίωμα ο μισθωτής να αφαιρέσει ο,τιδήποτε.

14.  Ο  Ιερός Ναός επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα, να μη δεχθεί στην δημοπρασία, πρόσωπον, το οποίον κατά την κρίση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δεν συγκεντρώνει στοιχεία εκπληρώσεως των όρων της παρούσης και αν τούτο αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης, να μην κατακυρώσει την δημοπρασίαν επ' ονόματι του, δικαιούμενου  του Ιερού Ναού  , κατ' απόλυτον κρίσιν του, να έπαναλάβει η να κατακυρώσει  τη δημοπρασία εις οιονδήποτε των διαγωνιζομένων, λαμβάνοντας υπ' όψιν όχι μόνον την τελική τιμή προσφοράς , αλλά και όλους τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι υπαγορεύουν να προτιμηθεί η  προσφορά η πληρούσα τα στοιχεία ταύτα, χωρίς να προκύψει δικαίωμα προτιμήσεως αποζημιώσεως εις τους μετάσχοντας εις αυτήν.

15.  Η  χρονική διάρκεια της μισθώσεως για μεν τα αγροτικά ακίνητα θα είναι για τέσσερα (4)  έτη, ενώ για το κατάστημα (κομμωτήριο) θα είναι για πέντε (5) έτη. Μετά το πέρας της τετραετίας ή πενταετίας δύναται ο μισθωτής  να ζητήσει  παράταση και ο Ιερός Ναός θα αποφασίζει για την χορήγηση της παράτασης αυτής με προσαύξηση τουλάχιστον 1% και με έγκριση από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδος.

16. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κατανάλωσης νερού, τελών καθαριότητας, και της αναλογίας του χαρτοσήμου, τα οποία θα καταβάλει απευθείας ο μισθωτής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και εταιρίες παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή των δημοσίων ή δημοτικών φόρων ή τελών επιβεβλημένων ή επιβληθησομένων σε σχέση προς το μίσθιο. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται, για όλο το χρονικό διάστημα της μισθώσεως να καταβάλει το κατ’ αναλογίαν ποσοστόν , το καθοριζόμενον παρά του Ιερού Ναού, επί των αφορώντων το μίσθιο, πυρασφαλίστρων, ως και σε περίπτωση αυτασφαλίσεως του ακινήτου παρά του  Ιερού Ναού, την αυτήν αναλογίαν. 

17. Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που είναι σήμερα και έχει την ευθύνη ο ίδιος να διενεργήσει με δικές του δαπάνες τυχόν απαιτούμενες επισκευές, χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό για τις δαπάνες που τυχόν θα πραγματοποιήσει, οι δε οποιεσδήποτε δαπάνες του θα παραμείνουν μετά την αποχώρησή του προς όφελος του μισθίου χωρίς αυτονόητα δικαίωμα αποζημίωσης. 

18. Η μίσθωση σε καμία, περίπτωση δεν παρατείνεται προφορικά. Παράταση της μπορεί, να συμφωνηθεί μόνο με έγγραφο και μόνο με τους όρους που θα αναφέρονται σε αυτό. Αν ο  Ιερός Ναός  εισπράξει χρήματα από τον μισθωτή μετά τη λήξη της μισθώσεως και τη μη απόδοση του μισθίου, αυτό δεν έχει την έννοια σιωπηρής παράτασης ή αναμίσθωση, αλλά θεωρείται ως είσπραξη αποζημιώσεως χρήσεως για τη μη έγκαιρη απόδοση του μισθίου.

19. Όποιος συμμετάσχει στη δημοπρασία θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται.

20. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή κατά την ημέρα της δημοπρασίας, σχετικό γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τραπέζης ή μετρητά τριακόσια πενήντα  (350)  ευρώ, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η κατάθεση αυτού του ποσού αποτελεί απόδειξη, του ότι ο καταθέσας έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως της μισθώσεως, ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι εξέτασε το μίσθιο και βρήκε αυτό της απόλυτης αρεσκείας του. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας το -κατά τα ως άνω -κατατεθέν ποσό, στους μεν τους λοιπούς πλειοδότες επιστρέφεται αμέσως, για δε τον τελευταίο πλειοδότη, το ως άνω ποσόν θα παραμείνει κατατεθειμένο μέχρι της λήξεως  της μισθώσεως, συμψηφιζομένη με την τελευταία δόση του τελευταίου μισθωτικού έτους.

21.  Με την εγγυητική επιστολή, το Πιστωτικό Ίδρυμα θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του καθορισμένου ποσού, άνευ δικαιώματος να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή) προς τον Ιερό Ναό , δια μόνης της δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου του για την κατάπτωση της εγγυήσεως.

22. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, το δικαιούχο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται, το καλυπτόμενο δια της εγγυήσεως ποσό, την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού και τους όρους ότι: καλύπτει εκείνον, ο οποίος θα κάνει χρήση της δια καταθέσεως της προς την Επιτροπή του διαγωνισμού ασχέτως ονομαστικού προσδιορισμού, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διηζήσεως, το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών κατόπιν απλής ειδοποιήσεως δια εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου.

23. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του τελευταίου πλειοδότη προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, ως επίσης και σε περίπτωση μη υπογραφής του πρακτικού της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης εκπίπτει των εκ της δημοπρασίας δικαιωμάτων του, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία εις βάρος και για λογαριασμό αυτού, καταπίπτει δε υπέρ του εκμισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως.

24. Επιτρέπεται η συμμετοχή με πληρεξούσιο στην δημοπρασία, όμως ο πληρεξούσιος οφείλει να δηλώσει ότι πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου και να προσαγάγει το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο η σχετική επιστολή, δυνάμει της όποιας του ανατέθηκε η εντολή ή η πληρεξουσιότητα, βεβαιούμενης της γνησιότητος της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική ή άλλη αρχή. Σε περίπτωση παραλείψεως αυτών θεωρείται ότι αυτός πλειοδοτεί για τον εαυτό του.

25. Οι προσφορές διατυπώνονται προφορικά. Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά ποσό ίσο προς 2% τουλάχιστον της τιμής εκκινήσεως και η πρώτη προσφορά επίσης κατά ποσοστό 2% ανώτερη της τιμής εκκινήσεως.

26. Προσφορά για λογαριασμό άλλου προσώπου δεν αποκλείεται, αρκεί να παραδίδεται από τον εμφανιζόμενο, πλην της εγγυητικής επιστολής, και σχετικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής, κατά την κατάθεση της προσφοράς, ειδάλλως θεωρείται αμάχητα ο συμμετέχων ως πλειοδότης και ατομικώς για τον εαυτόν του. Για τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρίες το πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της εταιρίας.

27. Ο διαγωνισμός διεξάγεται και περατώνεται χωρίς διακοπή εντός του καθοριζομένου από την διακήρυξη χρόνου. Για την διενέργεια του συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά την λήξη του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη, υπογράφεται από την Επιτροπή και από τον τελευταίο πλειοδότη. Παράταση του καθορισμένου χρόνου λήξεως του διαγωνισμού επιτρέπεται εφ' όσον συνεχίζονται οι προσφορές. Κατόπιν λήξεως του διαγωνισμού καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

28. Η Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας,  μετά το τέλος της συντάσσει έκθεση, δια της οποίας εκφέρει την γνώμη της για το σύμφορον ή όχι της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει την κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας και συντάσσει πρακτικό που περιέχει τα ονόματα των προσφερόντων και τα αντίστοιχα προσφερόμενα ποσά.

29. Ο τελευταίος πλειοδότης ή ο μοναδικός προσφέρων υποχρεούται, όπως μετά το πέρας της δημοπρασίας δηλώσει την ακριβή χρήση των μισθίων, η οποία τον δεσμεύει και σημειώνεται στο πρακτικό της δημοπρασίας.

30. Η έγκριση ή ακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού, κατά την απόλυτη κρίση αυτών. Μετά την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας και την γνωστοποίηση αυτής στον τελευταίο πλειοδότη ή τον μοναδικό προσφέροντα συντάσσεται το συμφωνητικό μισθώσεως.

31. Η μίσθωση ολοκληρώνεται μόνον μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μόνον μετά από αυτήν   ο   μισθωτής   παραλαμβάνει   στη    χρήση   αυτού   το   μίσθιο. Ο  Ιερός Ναός  δεν   υποχρεούται   να εγκαταστήσει στα μίσθια τον μισθωτή.

32. Τα πάσης φύσεως έξοδα της δημοπρασίας (π.χ. δημοσιεύσεις στις εφημερίδες κλπ) βαρύνουν τον πλειοδότη.

33. Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίζει, κατ’  ελεύθερη κρίση, το διοικούν το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο όργανο, το οποίο περαιτέρω υποβάλλει προς τελική έγκριση το σχετικό πρακτικό-απόφαση στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδας ή το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας, κατά περίπτωση.

34.  Σε κάθε δε περίπτωση η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος μπορεί να γίνει εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ  (48) ωρών  από την διενέργεια του διαγωνισμού.

35. Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού εντός ενός μήνα ή δεν συνταχτεί το μισθωτήριο συμφωνητικό  ή αρνηθεί να υπογράψει το μισθωτήριο συμφωνητικό ή να καταβάλει τα έξοδα ή το τίμημα, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού  λόγω ποινικής ρήτρας, το δε ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου να επιδιώξει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας. Επίσης, το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο έχει δικαίωμα να του αποκλείσει τη συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.

36. Κατά την περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου, αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, μπορεί να κληθεί ο δεύτερος πλειοδότης εάν θέλει, με την τιμή της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα του Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου για κατάπτωση της εγγυήσεως της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αναλλοίωτα.

37. Ο κατά τα ως άνω επαναληπτικός διαγωνισμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη διενεργείται εντός τουλάχιστον τριάντα  (30) ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού, και στην περίπτωση της αρνήσεως υπογραφής του πρακτικού διενεργείας αυτού ή από της λήξεως της προθεσμίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

38. Κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν δικαιούται να λάβει μέρος ο τελευταίος πλειοδότης σε βάρος του οποίου γίνεται η επαναδημοπρατηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού διαγωνισμού.

39. Ως τιμή εκκίνησης στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται η ίδια της προηγουμένης δημοπρασίας.

40. Σε περίπτωση αγόνου δημοπρασίας θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός, στις 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέραν Κυριακήν  και από ώρα 12.30 μ.μ.   έως 13.30 μ.μ. , κατά την ίδια διαδικασία του αρχικού διαγωνισμού με μειωμένη κατά 10% της τιμή της πρώτης προσφοράς.  

41. Σε περίπτωση, που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί άγονος, δια αποφάσεως του διοικούντος το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο οργάνου μπορεί να αποφασιστεί η προκήρυξη νέου διαγωνισμού ακόμη και με διαφορετικούς πλέον όρους και με μείωση της τιμής κατά 10% επί της τιμής του αρχικού διαγωνισμού.

42. Η δημοπρασία ακυρώνεται αμέσως χωρίς την παραμικρή ζημία για τον Ιερό Ναό και επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως στις εξής περιπτώσεις: α) όταν δεν παρουσιασθεί πλειοδότης, β) όταν ματαιωθεί ελλείψει επιτροπής, γ) όταν το αποτέλεσμα αυτής κρίνεται μη ικανοποιητικό από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο δ) εάν με το πέρας της δημοπρασίας ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ε) εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει στην σύναψη του μισθωτηρίου συμφωνητικού και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης, στ) εάν ζητήσει μεταβολή έστω και ενός εκάστου όρου αυτών που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην συγγραφή υποχρεώσεων και ιδίως ως προς τους όρους μίσθωσης του ακίνητου, ζ) εάν δεν χορηγήσει την εγγύηση, η) όταν την κρίνει ακυρωτέα ως ασύμφορη το Μ.Σ. ή ο Μητροπολίτης, θ) εάν προκύψει ότι ο υπερθεματιστής προέρχεται από χώρο που μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει ζημία στην Εκκλησία ή θα χρησιμοποιήσει το ακίνητο για την προπαγάνδα ή για προσηλυτισμό ή ακόμη και την ανέγερση τόπων λατρείας αλλού δόγματος ή θρησκείας και ι) όταν προκύψει παράβαση των ουσιωδών τύπων και των όρων της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

43. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων της παρούσης, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Άμφισσας. Όλοι οι όροι της παρούσης διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ως και αυτού του όρκου.

44. Οποιαδήποτε παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του πλειοδότη.

45. Όσοι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ή αντίγραφο της διακήρυξης, θα απευθύνονται στα γραφεία του Ιερού Ναού.

46. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί: περίληψη αυτής σε μια τοπική εφημερίδα της Άμφισσας και το σώμα αυτής προ της ημερομηνίας διενεργείας του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδας.

Άμφισσα 31 Αυγούστου   2023

Για το Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο του Ιερού Ναού

Άρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης -  Προϊστάμενος του Ιερού  Ναού «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» Άμφισσας.