Καλή Σαρακοστή

Καλή Σαρακοστή με μετάνοια και προσευχή! Δημοσιεύουμε την προσευχή του αγίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία είναι επικαίρη αλλά και πάντοτε ωφέλιμη, ιδιαίτερα όμως τώρα που ξεκινά η Σαρακοστή!!! Μπορούμε καθημερινά να προσευχόμαστε έχοντας κατά νου ή διαβάζοντας αυτή την προσευχή:


Μετάφραση:
«Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, μην επιτρέψεις να με κυριέψει το πνεύμα της αργίας, της περιεργίας, της φιλαρχίας και της αργολογίας.!!

Χάρισε σε μένα, τον ελάχιστο δούλο σου,Χάρισε σε μένα, τον ελάχιστο δούλο σου, πνεύμα σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης.!!!

Ναι, Κύριε και Βασιλιά μου, δος μου το χάρισμα να βλέπω μόνο τις δικές μου αμαρτίες και τα λάθη και να μην κατακρ!!ί!νω τον αδελφό μου. Για Σένα που είσαι άξιος κάθε τιμής και δοξολογίας
στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν».

Πρωτότυπο:
«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, πνεῦμα φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. 

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. 

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν».